IT solutions – apps – consulting

PoubelleLux: Update 2024 HowTo

Municipalities still missing / Gemeinden die noch fehlen / Communes qui manquent encore:
Bous, Consdorf, Dalheim, Flaxweiler, Lenningen, Manternach, Schengen, Stadtbredimus, Waldbillig, Waldbredimus

News via Facebook: https://www.facebook.com/poubellelux/
News via Twitter: https://twitter.com/iplanux

[LU]

Heimadder wëllen mer ierch matdeelen, dass mëttlerweilen d’Updates fier Android an iPhone eraus sin.

Hei fannt der méi Informatiounen iwer Problemléisungen falls et nach Problemer gin.
iPhone: https://www.iplanux.lu/de/support-2/#FAQios
Android: https://www.iplanux.lu/de/support-2/#FAQandroid

Dës Prozedur misst fonctionnéieren fier d’Datumer vun 2024 ze installéieren:

1. am App Store oder Play Store no der App PoubelleLux sichen, oder ënner “Meine Apps” oder “Updates” kucken. Falls der die neisten Versioun nach net hudd, fannt der do den Button “Update”. Wegl deen benotzen fier die läschten Versioun ze installéieren.

2. d’App opmaachen. Elo misst der schon die nächst Enlèvementer gesin déi kommen.
(Wichteg: Falls der an der Geméng Lëtzebuerg wunnt: wegl. d’Astellungen an der App opmachen, nach 1x op Commune goën, Luxembourg an är Stross auswielen. d’App muss Datumer frësch vun der Gemeng erof lueden)

iPhone an iPad: dier musst näischt weider machen.

Android:
3. Falls der den Google Kalenner oder en Lokalen Kalenner benotzt fier d’Erënnerungen ze kréien, wegl. d’Astellungen an der App opmachen, an nach 1x op Kalender Installieren klicken. D’App wärt ierch beim Google Kalenner nach 1x em Erlaabnis froën fier op ären Kalenner zou ze gräifen.


Falls nach Problemer an Froën sin, zéckt wegl. net fier eis ze kontaktéieren.

[DE]

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Updates für Android und iPhone jetzt verfügbar sind.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Problemlösung bei Problemen.
iPhone: https://www.iplanux.lu/de/support-2/#FAQios
Android: https://www.iplanux.lu/de/support-2/#FAQandroid

Dieses Verfahren sollte funktionieren, um die Daten für 2024 zu installieren:

1. Suchen Sie im App Store oder Play Store unter “Meine Apps” oder “Updates” nach der PoubelleLux App (oder direkte Suche). Wenn Sie noch nicht über die neueste Version verfügen, finden Sie die Schaltfläche “Aktualisieren” oder “Update”. Bitte verwenden Sie die, um die neueste Version zu installieren.

2. Öffnen Sie die App. Jetzt sollten Sie bereits die nächsten Abholungen sehen.
(Wichtig: Wenn Sie in der Gemeinde Luxemburg wohnen: Öffnen Sie bitte die Einstellungen in der App, gehen Sie erneut zur Gemeinde, wählen Sie Luxemburg und Ihre Straße. Die App muss die Daten neu von der Gemeinde herunterladen.)

iPhone und iPad: Sie müssen nichts weiter tun.

Android:
3. Wenn Sie Google Kalender oder einen lokalen Kalender verwenden, um Erinnerungen zu erhalten, öffnen Sie die Einstellungen in der App und nach klicken Sie auf Kalender installieren. Die App fragt Sie erneut nach der Erlaubnis, auf Ihren Kalender in Google Kalender zuzugreifen.

Wenn Sie Probleme oder Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

[FR]

Nous souhaitons vous informer que les mises à jour pour Android et iPhone sont désormais disponibles.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur les problèmes de dépannage ici.
iPhone: https://www.iplanux.lu/fr/support-3/#FAQios
Android: https://www.iplanux.lu/fr/support-3/#FAQandroid

Cette procédure devrait fonctionner pour installer les données 2024:

1. Recherchez dans l’App Store ou le Play Store sous «Mes applications» ou «Mises à jour» l’application PoubelleLux (ou recherche directe). Si vous ne disposez pas déjà de la dernière version, vous pouvez trouver un bouton “Mettre à jour”. Veuillez utiliser le pour installer la dernière version.

2. Ouvrez l’application. Vous devriez maintenant pouvoir voir les prochains ramassages.
(Important: si vous habitez dans la commune de Luxembourg: veuillez ouvrir les paramètres dans l’application, allez à nouveau dans la commune, sélectionnez Luxembourg et votre rue. L’application doit à nouveau télécharger les données de la municipalité.)

iPhone et iPad: vous n’avez rien d’autre à faire.

Android:
3. Si vous utilisez Google Calendrier ou calendrier locale pour recevoir des rappels, veuillez ouvrer les paramètres dans l’application et cliquer 1x sur le l’installation du calendrier. L’application vous demande à nouveau l’autorisation d’accéder à votre agenda dans Google Calendrier.

Si vous avez des problèmes ou des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

[EN]

We’d like to inform you that the updates for Android and iPhone are now available.

You can find more information on troubleshooting problems here.
iPhone: https://www.iplanux.lu/support/#FAQios
Android: https://www.iplanux.lu/support/#FAQandroid

This procedure should work to install the 2024 data:

1. Search in the App Store or Play Store under “My Apps” or “Updates” for the PoubelleLux app (or search directly).
    If you don’t already have the latest version, you can find an “Update” button. Please use it to install the latest version.

2. Open the app. You should now be able to see the next pickups.
(Important: If you live in the municipality of Luxembourg: Please open the settings in the app, go to the municipality again, select Luxembourg and your street. The app has to download the data again from the municipality.)

iPhone and iPad: You don’t have to do anything else.

Android:
3. If you use Google Calendar or a local calendar to get reminders, please. Open the settings in the app. After 1 click on install calendar, the app asks you again for permission to access your calendar in Google Calendar.

If you have any problems or questions, please don’t hesitate to contact us.